We beschermen je persoonlijke gegevens.

Laatst bewerkt op 23 februari 2021

1. Partijen en voorwerp
La Source de Beauté (hierna “La Source de Beauté” of de “Verwerkingsverantwoordelijke”)
Handelslei 125,2980 Sint-Antonius
KBO/BTW: 701401852
E-Mail: info@lasourcedebeaute.be
Telefoon: 0471751039

La Source de Beauté stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: www.lasourcedebeaute.be, (hierna de “Site”), en over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door La Source de Beauté.

De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert.

In diens hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, bepaalt La Source de Beauté alle technische, juridische en organisatorische middelen en de doeleinden
voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers. La Source de Beauté verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen
dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Wet”) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (d.i. de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of ‘GDPR’; hierna de “Verordening”).

La Source de Beauté is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de “Verwerker” of “Onderaannemer”). In voorkomend geval verbindt La Source de Beauté zich ertoe een Verwerker te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door La Source de
Beauté, in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van La Source de Beauté opreden,
gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

Persoonsgegevens worden verwerkt door La Source de Beauté, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via de volgende methodes:
contactformulier en bestelformulier

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld. Die doeleinden
zijn de volgende:

Reservaties

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt
De Gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de Site, La Source de Beauté de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:
Adres, naam, voornaam, telefoon, gemeente, postcode, email, ip-adres

La Source de Beauté verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid.

5. Toestemming
Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.
Toestemming wordt gegeven door de positieve en actieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje voor het privacybeleid in ‘hypertext link’ heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met La Source de Beauté. Elke overeenkomst die La Source de Beauté en een Gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de Site is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes,
zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij op de Site of in verband met de diensten die worden aangeboden door La Source de Beauté,
verstrekt voor de hierboven vermelde doeleinden. De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.

6. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers
Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de Verordening bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs
noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Deze duur is in alle gevallen niet langer dan Levenslang.

7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden
Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers, verwerkers of leveranciers van La Source de Beauté voor zover adequate garanties worden geboden voor de beveiliging van de gegevens en voor zover zij samenwerken met La Source de Beauté voor het op de markt brengen van de producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van La Source de Beauté, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.
In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens worden verstrekt de inhoud van dit Privacybeleid na. La Source de Beauté
zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken.

In het geval dat de gegevens aan derden zouden worden verstrekt voor doeleinden van direct marketing of van prospectie, zal de Gebruiker vooraf geïnformeerd worden opdat hij of zij de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming aan dit gebruik van persoonsgegevens kan geven.

8. Rechten van de Gebruikers
De Gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: info@lasourcedebeaute.be, of een brief per post, vergezeld van een kopie van zijn of haar identiteitskaart aan het volgende adres:
Handelslei 125,2980 Sint-Antonius.

a. Recht van toegang
In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening, garandeert La Source de Beauté het recht van de Gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. De
Gebruiker heeft het recht op toegang tot deze persoonsgegevens en de volgende
informatie:

 • de betrokken categorieën persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of
  zullen worden verstrekt;
 • in geval de ontvangers gevestigd zijn in derde landen of internationale
  organisaties zijn, de passende of geschikte waarborgen;
 • indien mogelijk, de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens of,
  indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt
  vastgesteld;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering,
  als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de Verordening, en, ten minste in
  dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, alsmede
  het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de
  betrokkene.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding eisen op basis van de administratieve kosten voor extra kopieën die door de Gebruiker worden
opgevraagd. Wanneer de Gebruiker dit verzoek langs elektronische weg (bv. via het e-mailadres) indient, worden de gegevens in elektronische vorm en voor algemeen gebruik verstrekt, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.
De kopie van de gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag aan de Gebruiker worden meegedeeld.

b. Recht op rectificatie
La Source de Beauté garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens aan de Gebruiker.
Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn gebruikersaccount, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, in welk geval de aanvraag kan worden gericht aan La Source de Beauté.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke rectificatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

c. Recht op uitwissing
De Gebruiker heeft het recht om in de in artikel 17 van de Verordening genoemde gevallen zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te
verkrijgen. Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt de Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene door deze voor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht om het verband met dergelijke persoonsgegevens of een kopie of reproductie daarvan te wissen.

De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke
verwerking noodzakelijk is:

 • de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht
  van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder de
  verwerkingsverantwoordelijke ressorteert, of een taak van algemeen belang of
  in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de
  verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren;
 • de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van de verwerking ervan, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

d. Recht om de verwerking te beperken
De Gebruiker heeft recht op een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens in de in artikel 18 van de Verordening genoemde gevallen. Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

e. Recht op gegevensportabiliteit
In overeenstemming met artikel 20 van de Verordening hebben Gebruikers recht om van La Source de Beauté hun persoonsgegevens te ontvangen in een
gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere
verwerkingsverantwoordelijke zonder dat La Source de Beauté dit verhindert, in de gevallen die voorzien zijn in de Verordening.
Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van zijn recht op gegevensportabiliteit op grond van het vorige lid, heeft hij het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht om gegevens te wissen. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen. Het recht op gegevensportabiliteit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van derden.

f. Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming
De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door La Source de Beauté. In overeenstemming met artikel 21 van de Verordening, zal La Source de Beauté geen
persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft de Gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de
hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke prospectie.
Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op prospectie, worden de persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt.

g. Klachtrecht
De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door La Source de Beauté, aan de
Gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor het Belgische grondgebied.

Meer informatie is te vinden op de website:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

De Gebruiker kan ook een vordering tot staking indienen bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

9. Cookies
De Site maakt gebruik van cookies om Gebruikers van de Site te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om de gebruikers een betere surfervaring en een verbetering van de Site en de inhoud ervan te bieden. De doelstellingen en methodes van cookies zijn opgenomen in dit artikel.

a. Algemene principes
Een “Cookie” is een bestand dat tijdelijk of permanent op het apparaat van de Gebruiker wordt geplaatst bij het bekijken van de Site met het oog op een volgende verbinding. Dankzij cookies herkent de server het apparaat van de Gebruiker.

Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden met wie La Source de Beauté samenwerkt.
Sommige van de cookies die gebruikt worden door La Source de Beauté zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Site, andere zijn nodig om de ervaring
van de Gebruiker te verbeteren.

De Gebruiker kan cookies aanpassen of uitschakelen.

Door gebruik te maken van de Website stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

b. Soorten cookies en nagestreefde doeleinden
Verschillende soorten cookies worden gebruikt door La Source de Beauté op de Site:

 • Technische cookies: deze zijn noodzakelijk voor de werking van de Site, maken
  de communicatie van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de
  navigatie van de Gebruiker te vergemakkelijken;
 • Analytische en publiekscookies: deze cookies maken de herkenning van de
  Gebruiker mogelijk en worden gebruikt om het aantal Gebruikers van de
  Website over een bepaalde periode te tellen. Omdat ze ook het surfgedrag
  aangeven, zijn ze een effectieve manier om de surfervaring van de Gebruiker te
  verbeteren door voorstellen en aanbiedingen weer te geven die interessant
  kunnen zijn voor de Gebruiker. Ze maken het La Source de Beauté ook
  mogelijk om eventuele bugs op de Site te identificeren en te corrigeren;
 • Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Site
  door bepaalde ingevoerde keuzes te behouden (bijvoorbeeld de
  gebruikersnaam of taal);
 • Tracking cookies: La Source de Beauté maakt gebruik van tracking cookies via
  Google Analytics, om de interactie van gebruikers met de inhoud van de Site te
  meten en anonieme statistieken te produceren. Deze statistieken maken het La
  Source de Beauté mogelijk om de Site te verbeteren. Google ondersteunt de
  uitleg van deze cookies op het volgende adres:
  http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/.

c. Bewaartermijn voor cookies
Cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken.
De cookies die op de harde schijf van de Gebruiker kunnen worden opgeslagen en
de opslagperiode zijn als volgt:

d. Beheer van cookies
Als de Gebruiker niet wil dat de Website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze eenvoudig beheren of verwijderen door zijn browserinstellingen aan te passen. Door de programmering van de browser kan de Gebruiker ook een kennisgeving ontvangen zodra een website cookies gebruikt en zo beslissen of hij deze accepteert of weigert.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt hij dat de Site mogelijk niet optimaal functioneert. Sommige delen van de Site zijn mogelijk niet of
gedeeltelijk bruikbaar.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies op deze manier wil beheren en/of verwijderen, kan hij/zij dit doen via de volgende link(s):
Voor Gebruikers met een browser:

 • Internet Explorer:
  http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
 • Microsoft Edge:
  http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq
 • Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
 • Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
 • Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA

Indien de Gebruiker weigert het gebruik van Google Analytics cookies toe te staan, wordt hij of zij uitgenodigd om zijn of haar browser te configureren om dit te doen op de volgende website: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


10. Beperking van de aansprakelijkheid van de Verwerkingsverantwoordelijke

De website kan links bevatten naar andere websites van derden die niet gelinkt zijn aan La Source de Beauté. De inhoud van deze sites en de naleving van de
Verordening en de Wet vallen niet onder de verantwoordelijkheid van La Source de Beauté.

De houder van het ouderlijk gezag moet zijn of haar uitdrukkelijke toestemming geven aan de minderjarige jonger dan 16 jaar om persoonlijke informatie of
gegevens middels de Site bekend te maken. La Source de Beauté raadt personen die het ouderlijk gezag over minderjarigen uitoefenen ten zeerste aan om een
verantwoord en veilig gebruik van het internet te bevorderen. De Verwerkingsverantwoordelijke kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het
verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie en gegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar wier toestemming niet effectief wordt gedekt door
die van hun wettelijke ouders, noch voor onjuiste gegevens – met name wat betreft leeftijd – die door minderjarigen zijn ingevoerd. In geen geval worden persoonlijke gegevens verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke indien de gebruiker
aangeeft dat hij/zij jonger is dan 16 jaar.

La Source de Beauté is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonsgegevens, met name als gevolg van de aanwezigheid van virussen of na computeraanvallen.

11. Veiligheid en beveiliging
De Verwerkingsverantwoordelijke voert technische en organisatorische maatregelen uit om een passend beveiligingsniveau voor de verwerking en verzameling van gegevens te waarborgen. Deze veiligheidsmaatregelen zijn afhankelijk van de uitvoeringskosten met betrekking tot de aard, de context en de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens. De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt standaard encryptietechnologieën binnen de IT-sector bij de overdracht of verzameling van gegevens op de Site.

12. Wijziging van het Privacybeleid
La Source de Beauté behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De Gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de tegenwerpelijkheid te
waarborgen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van La Source de Beauté.

14. Contact
Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres:
info@lasourcedebeaute.be.